BORSA AİDAT BORÇLARININ, GECİKME ZAMLARI AFFI

  • 21.04.2009

Borsa Aidat Borçlarının,Gecikme Zamlarının Affını İlgilendiren Kanun Hk.

Sayın Üyelerimiz,

28 Şubat 2009 Tarih ve 27155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı kanunun 31.maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa geçici madde eklenmiş olup; ''5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerimizin Borsaya olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme zammının silineceği'' hükme bağlanmıştır.


İLGİLİ MEVZUATIN ADI :
5838 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI : 28 Şubat 2009 tarih ve 27155 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

DÜZENLEME KONUSU : Bu Kanunun 31 inci maddesi,

MADDE 31 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16 – Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir.” hükmündedir.

İlgili Kanunun tam metni aşağıdaki adreste verilmiştir:
http://www.tobb.org.tr/organizasyon/hukukmusavirligi/mevzuatbulteni.php

BORSA AİDAT BORÇLARININ, GECİKME ZAMLARI AFFI