KÜTAHYA TİCARET BORSASINDAN DUYURU

  • 03.01.2011

KÜTAHYA TİCARET BORSASI HİZMET BİNASI KABA İNŞAAT İHALE İLANI

Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığından ;

Kütahya Ticaret Borsası Hizmet Binası Kaba İnşaatı Yapım İşi İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-) İdarenin
a) Adresi :Balıklı Mah. Cumhuriyet Cad. İNG Bank Üzeri Kat :3 – KÜTAHYA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0.274 223 30 43 – 0.274 223 30 64
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyatb@tobb.org.tr

2-) İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Kütahya Ticaret Borsası Hizmet Binası
b) Yapılacağı Yer : Kütahya Merkez Bölçek Mahallesi
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren yer teslimatına mutakip
işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren180 (yüzseksen) takvim günüdür. (6ay)

3-) İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Kütahya Ticaret Borsası Hizmet Binası
b) Tarih ve Saati : 21 Ocak 2011 - 17:00

4-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler :
4.1.1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi veya ilgili meslek odası belgesi.
4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2) Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
4.1.2.1) Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.2.2) Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3) Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,
4.1.4) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde : Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2) Mesleki ve teknik yetersizliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1) İş Deneyim Belgeleri :
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen belgenin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.2.2) Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler.
a) Anahtar teknik personel istenilmektedir.
b) Teknik Personel, istenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren teknik personellerden İnşaat Mühendisi 1 ( bir ) adet (en az 5 yıl deneyimli) iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Ayrıca Elektrik Mühendisi 1 ( bir ) adet (en az 5 yıl deneyimli) ve Makine Mühendisi 1 ( bir ) adet (en az 5 yıl deneyimli) kendi anlaşmalı olduğu personeli bulundurabilir.
4.3) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri :
4.3.1) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.2) Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.

5-) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

7-) İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :
7.1) İhale dokümanı, İdarenin adresinde bedeli mukabili satın alınabilir.
7.2) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-) Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kütahya Ticaret Borsası Hizmet Binası adresine elden teslim edilecektir.

9-) İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, Kaba inşaat işin tamamı için teklif verilecektir :

10-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (ongün) takvim günüdür.

11-) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

İdaremiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

KÜTAHYA TİCARET BORSASINDAN DUYURU