04

 Sayın Üyemiz,

 

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin 9’uncu fıkrası ile 5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan, borsa yıllık aidatlarının işbu yasa kapsamında yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede;

1) Anılan madde ile 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsili düzenlenmiştir.

2) Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden  orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.  

3) Üyelerimizin maddede düzenlenen taksitlendirme imkânından yararlanabilmesi için 31.07.2018 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması şarttır.

4) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat ve tescil ücretleri borç asıllarının tamamını yatırarak  bu  düzenlemeden faydalanabilecektir.

5) Başvuru üzerine, üyelerimizin asıl borcu olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda en fazla toplam 6 eşit taksite bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 31.07.2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.  

     Vade son ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

31.08.2018 - 30.09.2018 - 31.10.2018 - 30.11.2018 - 31.12.2018

 

6) Taksitlerin her hangi birinin anılan maddede öngörülen  süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların  ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsiline devam olunacaktır.

7) Toplam anapara borç tutarı yukarıda 5’inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

8) Üyelerin aidat ve tescil ücretleri  borçları için icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra giderleri ile vekâlet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi şarttır. Yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların anılan maddede  belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.  Taksitlerden her hangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

 Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımla,

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 905
resim