14

Sayın Üyemiz,


5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 81.maddesine göre Kütahya Ticaret Borsası Organ Seçimleri 02 NİSAN 2018 Pazartesi günü Saat: 09.00-17.00 saatleri arasında Ticaret Borsası Hizmet Binası (Bölcek Mah. Tavşanlı Karayolu Bulvarı No:34) Kütahya adresinde yapılacaktır.

Seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren listeler 14-15-16 Mart 2018 tarihlerinde Ticaret Borsası ilan panosunda ilan edilecektir. Listelere yeni kayıt ve itirazlar askı süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat edilmek sureti ile yapılacaktır. Listelere askı süresi dışında isim ilavesi ve itiraz yapılmayacaktır.

 

Borsa seçimlerine seçmen sıfatı ile iştirak edebilmek için;

1) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır Borsaya kayıtlı olmak,

2) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

3) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,

4) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

5) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir. 

6) Tüzel kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirketin; ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu halin yeni kurulan şirketler hariç seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Ticaret Borsası Organlarına Seçilebilmek için; 

1) Seçim tarihi itibarıyla, Ticaret Borsasına en az iki yıldan beri kayıtlı olmak,
2) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

3) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 (beş) yıl veya daha fazla süreyle yada devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak, 
5) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemmiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,

6) Oda ve Borsa kaydını gerektiren ticari ve sinai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dahil edilen üyeler için aranmaz.

Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin Oda, borsa ve birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez. Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 

Oy verme, kimlik ibrazı suretiyle yapılacaktır. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olduklarına dair ilgili ticaret sicili müdürlüğünden doksan gün içinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Seçim amacı ile tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

 

Borsamız organ seçimlerine teşriflerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

KÜTAHYA TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

Okunma Sayısı: 989
resim